r7780

$495. Bianchi Torino. 16in Aluminum. 24sp shimano